Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Cerca
Captació de la Granja de les Clotes
Codi: SH187
Altres denominacions:

Font 1 Granja les Clotes

Font existent: Font existent

Coordenada UTM X (m): 460382

Coordenada UTM Y (m): 4638115

Altitud (m): 833

Municipi: Sant Hilari Sacalm

Tipus Biot;Bassa;
Connexió a xarxa potable No
Aprofitament de l'aigua Captació particular;Agrícola;Ramader;Silvícola
Comentaris Hi ha una zona de surgència a la capçalera del torrent, i s'acumula aigua en una bassa d'obra a sota, d'on en surt un tub de captació.

Equipaments Cap;
Taules No
Bancs No
Seients No
Barbacoes No
Punt de llum No
Informació turística No

Residus Molts
Tipus de residus Vegetals;
Danys Abandó de l'entorn
Impactes naturals Arbres/branques caiguts;Proliferació de malesa;
Impactes antròpics Olors
Amenaces antròpiques Contaminació agrícola i/o ramadera;Plantació forestal zona de capçalera

Gran recorregut GR 83
Senders Locals Ruta Boscos d'en Serrallonga, Ruta Font Formiga
Itineraris Saludables No
Altres

Granitoides Granodiorita/Granit biotític
Alteracions i fractures Mantell d'alteració (sauló)
Dipòsits sedimentaris quaternaris Materials el·luvials, col·luvials i de vessant

Font en materials fracturats/diàclasis No
Font en materials alterats
Font relacionada amb dics No
Font en zones de falla regional No
Font en sediments quaternaris
Mina No
Pou No
Desconegut No

Data del mostreig 27/06/2018
Raja No
Cabal 0.0 l/min
Regularitat Desconegut
Característiques organolèptiques Sense gust ni olor
Comentaris No es pot determinar el cabal sorgent.

Vegetació de l'entorn Bosc esclarissat;Conreus;Plantació forestal sivícola
Vegetació de la zona de capçalera Bosc esclarissat;Conreus;Plantació sivícola
Coníferes Avet
Planifolis Castanyer;Roure;Altres

Espai d'interès natural No
Hàbitat d'interès comunitari No
Arbres d'interès monumental propers Cap
Arbres d'interès local Cap